Flamenco Dancing Chihuahua

“Yo quiero meet Tom Bergeron.”